במקרים בהם אדם אינו יכול לטפל בעצמו, יש באפשרותו למנות אפוטרופוס שידאג לצרכיו. עבודתו העיקרית של האפוטרופוס היא להבטיח טיפול ראוי באופן הקבוע בחוק ולשמור על זכויותיו  של המטופל. כיצד ממנים אפוטרופוס ואילו סוגים של אפוטרופוס קיימים? כל התשובות לפניכם.

 

מה זה אפוטרופוס?

בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב- 1962. אפוטרופוס הוא כל אדם אשר הינו כשיר כדין למילוי תפקיד לייצוג אדם לא כשיר משפטית, אשר מתפקידו לדאוג לענייניו של מי שלא מסוגל לנהל את ענייניו בעצמו, וזאת  במקרים שהחוק מסמיך אותו או בית המשפט הנכבד וכי הינו כפוף לפיקוח, ליווי ולהנחיות של הרשות המנהלית "האפוטרופוס הכללי של המדינה".

חשוב להבהיר כי הגדרת אדם בחוק הינה לא רק אדם כבן אנוש אלא גם עמותה או תאגיד פרטי/ציבורי הרשאים להתמנות כאפוטרופוס ובכפוף לסייגים ולתנאים בחוק. בנוסף, האפוטרופוס אינו חייב להיות קרובו של האדם הזקוק לייצוג וסיוע אלא גם אדם זר ובלבד ובתנאי כי יפעל לטובתו של החסוי, ללא משוא פנים וניגוד אינטרסים וכי עומד בדרישות החוק.

 

כיצד ממנים אפוטרופוס?

ניתן למנות אפוטרופוס בשלוש דרכים עיקריות:

 • הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס לבית המשפט הנכבד וזאת ובתנאי כי האדם  נשוא הבקשה אינו כשיר משפטית וזקוק לייצוג אפוטרופוס אשר ידאג עבורו לכל צרכיו בכל תחומי החיים: בהיבט הכלכלי, בהיבט הרפואי ובהיבט האישי, מאחר ואינו מסוגל לקבל החלטות עבור עצמו ולדאוג לזכויותיו.
   
 • באמצעות מינוי אפוטרופוס על ידי ייפוי כוח מתמשך, ללא התערבות בית המשפט הנכבד ובלבד כי עסקינן ברצונו החופשי של הממנה המחויב להיות בגיר בעל כשרות  משפטית למינוי אדם אחר עבורו, כך שבעת אובדן הכשרות המשפטית, הממונה מתמנה לאפוטרופוס, בהתאם להנחיות הדין.
   
 • ביוזמת בית המשפט הנכבד ללא הגשת בקשה חיצונית, במקרה בו קיים חשש אודות כשירותו של בעל דין או עד בהליך משפטי. 

 

אפוטרופוס יתרונות חסרונות

 

 

למי מאפשר החוק לבצע מינוי אפוטרופוס?

ברוב המקרים האפוטרופוס יהיה קרוב משפחה או חבר אשר מקורב למטופל. אם זה לא מתאפשר ניתן למנות אדם חיצוני שישמש כאפוטרופוס וכל זאת בכפוף לתנאי החוק. כיום קיימים מגוון תאגידי אפוטרופסות, כגון גופים פרטיים או עמותות. בנוסף, בית משפט רשאי למנות לאפוטרופוס עורך דין או איש מקצוע אחר.

בהתאם לסעיף 2 לחוק: "כל אדם כשר לפעולות משפטיות, זולת אם נשללה או הוגבלה כשרות זו בחוק או בפסק דין של בית משפט".

 

אילו סוגים של אפוטרופוס קיימים?

קיימים מספר סוגים של אפוטרופוס:

 • אפוטרופוס לגוף
 • אפוטרופוס לרכוש
 • אפוטרופוס לעניינים אישיים

חשוב להבהיר כי ייפוי כוח מתמשך לגוף וזאת להבדיל ממינוי אפוטרופוס בצו בית משפט אינו כולל הסמכה למצבים רפואיים המוגדרים בחוק  החולה הנוטה למות ועל כן יש לדאוג לייפוי כוח נוסף רפואי מטעם משרד הבריאות.

 

מהן סמכויות אפוטרופוס לדין?

סמכויות האפוטרופוס בהתאם לסעיף 32ו לחוק:  

"מיופה כוח מוסמך לקבל בשם הממנה כל החלטה בקשר לעניינים שבייפוי הכוח שאותה היה מוסמך הממנה לקבל ולבצע בשם הממנה כל פעולה בקשר לאותם עניינים שאותה היה הממנה רשאי לבצע, למעט פעולה שלפי מהותה או לפי דין יש לבצעה באופן אישי, וכן רשאי הוא לקבל מידע שהממנה רשאי לקבל בקשר לעניינים שבייפוי הכוח, והכול בכפוף להוראות שקבע הממנה בייפוי הכוח ולהוראות בית המשפט כאמור בסעיף 32כז".
 

אחריותו של האפוטרופוס מתחלקים ל-3 קטגוריות:

 1. אפוטרופוס על גופו של אדם - טיפול וניהול כל ענייניו הרפואיים לרבות חתימה על מסמכים רפואיים, וכניסתו למצב של נזקקות של סיעוד, נזקקות לאישפוז או הסכמה לניתוח רפואי וזאת במסגרת חוק הזכויות לחולה וחוק הכשרות לאפוטרופוס.

  חשוב לציין כי במסגרת ייפוי כוח מתמשך כמוצר חליפי למינוי אפוטרופוס במסגרת צו שיפוטי, אין האפוטרופוס לגוף מוסמך לקבלת כוח לקבלת החלטות בדבר ניתוחים, או הקלה בבחירת תרופות, או מכשור אשר מקלים על סבלו של המטופל ועל כן הינו מחויב לקבל גם הסמכה רשמית לייפוי כוח מטעם משרד הבריאות.

  להבדיל ממינוי אפוטרופוס לגוף במינוי צו שיפוטי אשר מסמיך את האפוטרופוס גם למצבים המוגדרים במסגרת חוק החולה הנוטה למות.
   
 2. אפוטרופוס לעניינים אישיים - תחומי האחריות שלו חולשים על כל ההיבטים בחייו של החסוי, כגון: תנאי מגורים, דיווח ומעקב אחר התנהלותו ביום יום, ביקור שוטף במקום מגוריו של החסוי ובדיקה אודות תנאי מגוריו. במילים אחרות דאגה לצרכיו היום יומיים של החסוי.
   
 3. אפוטרופוס לענייני רכוש - סמכותו בתחום ניהול מעקב שוטף אחר החלטותיו בניהול משק הבית של החסוי, לרבות דיווחים שוטפים לאפוטרופוס הכללי, בדיקת מצבת נכסיו של האפוטרופוס וטיפול שוטף ככל וישנם, כגון: נכס מושכר, חשבון בנק בו מתנהל חשבון של קצבה שוטפת או פנסיה שוטפת לחסוי.
   
 4. אפוטרופוס לדין - עורך דין הממונה על ידי בית משפט, כדי להציג לבית המשפט דיווחים ככל אשר בית המשפט יורה, או בנסיבות בו האפוטרופוס מטפל בתביעות בשם החסוי או כנגד החסוי.

 

מינוי אפוטרופוס

 

מתי וכיצד ניתן לבצע החלפת אפוטרופוס?

החלפת האפוטרופוס תלויה במקרה הנדון. במידה ומינוי האפוטרופוס בוצע על  ידי בית המשפט הנכבד אזי, ביטולו או שינויו הינו באותו המסלול. קרי חזרה להיכל בית המשפט הנכבד, באמצעות הגשת בקשה לביטול/שינוי אפוטרופוס.

במידה ומונה אפוטרופוס על ידי ייפוי כוח מתמשך, הרי כי ניתן לבטל את המינוי בכל עת בין על ידי הממנה עצמו כל עוד הינו כשיר משפטית, ובין על ידי הממונה/האפוטרופוס עצמו אשר אינו מעוניין לייצגו לעתיד באמצעות הגשת בקשה לרשם לענייני אפוטרופסות ובו בעת הממנה ייאלץ להחליט על בחירת ממונה חליפי אחר להסמכתו עבורו, ככל ולא בחר לראשונה אפוטרופוס חליפי. במידה וייפוי הכוח המתמשך כבר נכנס לתוקפו, אזי הממונה יידרש להגיש בקשה לרשם לענייני אפוטרופסות ומי שיחליפו הינו הממונה החליפי לו, ככל שקיים. 

 

מה ההבדל בין אפוטרופוס לייפוי כוח מתמשך?

באפוטרופסות האפוטרופוס הוא מי שמקבל את ההחלטות והוא הקובע. בייפוי כוח מתמשך הממנה קובע ונותן הנחיות למיופה הכוח מראש. מיופה הכוח מוציא לפועל את בקשותיו והנחיותיו של הממנה. באפוטרופסות בית המשפט יקבע אם האפוטרופוס ימונה לענייני רכוש וגוף - שניהם ביחד או רק אחד מהם.


לאתר של עורכת דין ואפוטרופסות אורית אלדר לחצו כאן >>

 

מידע זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל המידע המצוי בכתבה זו הינו מידע כללי בלבד.

אורית אלדר היא עורכת דין ומגשרת, כל המידע מטעמה בלבד.

אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום, בטרם נקיטה בכל פעולה משפטית זו או אחרת.

כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת באחריותו בלבד, בשל הסתמכות על האמור ותחול על המשתמש בלבד.