תנאי שימוש באתר

1 כללי

1.1 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן: "החברה" או "מפעילת האתר") הינה מקימת אתר "144 באינטרנט" (להלן: "האתר"). אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת המנוי על השירות ו/או השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך להיות כפוף לכל התנאים והכללים האמורים במסמך תנאי שימוש זה ללא כל הסתייגות ו/או התנאה מצידך. בזק שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי מתנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.

 

1.2 השירות המוענק על ידי חברת בזק במסגרת האתר מספק למשתמשים מדריך טלפונים עדכני לחיפוש פרטי. בנוסף, מספק האתר והקישורים ממנו למשתמשים מדריך לחיפוש עסקי המאפשר לכל בעל עסק המנוי על השירות להופיע ולהיות מסווג במדריך, המנוי מאפשר לכל בעל עסק חשיפה בישובים/באזורים הנבחרים על ידו ובאזור הגאוגרפי הסמוך לו על פי החלטת החברה, ובנוסף גם בחיפוש הארצי. כמו כן מאפשר השירות, לקבל חשיפה באפליקציית b144 בסלולאר ובמנועי חיפוש באתרי אינטרנט שונים. כמו כן השירות מאפשר קידום העסקים המנויים על שירות המדריך העיסקי. בקבלת חשיפה  בפייסבוק של בזק ובאינסטגרם. הפרסום ייעשה באמצעות פוסטים, אשר יכללו כתבה/טיפ/טיזר כלשהו עם לינק לכרטיס העסק בb144. כמו כן האתר מספק למשתמשים ואף לקבל מגוון שירותים ותכנים ברשת האינטרנט, הכוללים בין השאר מיני אתר אינטרנט, שירותי דואר אלקטרוני, שליחת פרטים לנייד, אלבום תמונות, פרטי יצירת קשר, פקס, מסמכים, אפליקציות ותכנים אחרים ממקורות שונים, לרבות ממשתמשי האתר, וכן כל שירות אחר אשר בזק עשויה להציע מעת לעת. לדוגמה: צילומי בתים ע"ג מפה, קווי תחבורה ציבורית, קווי מיתאר של בתים ע"ג מפה, כמו כן במסגרת האתר יכול הגולש הרשום להוסיף המלצות/תמונות/סרטונים ו/או חוות דעת על בתי העסק ולהשתתף בפורום. האתר כולל גם מאמרים, מחירונים, טיפים ומדריכי קנייה שונים ממקורות שונים לרבות ממשתמשי האתר. כמו כן מאפשר השירות חשיפה באתרי אינטרנט שונים ו/או במדיות פרסומיות אחרות לרבות בעיתונות הכתובה .

 

1.3 חברת בזק שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים מעת לעת, להוסיף, לגרוע תכונות שונות, כפי שיידרש מעת לעת. כמו כן שומרת לעצמה בזק הזכות לגבות תשלום בגין מי מהשירותים אשר תציע במסגרת האתר. החברה תפעל ככל יכולתה לקידום השימוש בשירות ולפיתוחו.

 

1.4 אתר זה נועד לשימוש פרטי (על ידי אנשים פרטיים ו/או בעלי עסק ) בלבד וכל שימוש מסחרי ו/או שימוש אחר למטרות רווח (בין בתמורה ובין לא) ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור.

 

1.5 השימוש בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל המנויים על השירות ו/או משתמשי השירות ו/או האתר.

 

2 הסכמה לתנאי השימוש

2.1 אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם ו/או חלקם ו/או לכל שינוי בהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא. במקרה שאינך מסכים לתנאי השימוש כאמור, תרופותייך היחידות תהיינה כדלקמן: (1) הפסקה מיידית של שימושך בשירות; (2) הפסקה מיידית של חברותך בשירות; וכן (3) הודעה מיידית לחברת בזק על רצונך להפסיק את השירות. מיד עם הפסקת השירות תפוג זכות השימוש שלך בשירות ובתוכנו. לא תהא לך כל זכות בשירות ולחברה לא תהא כל חבות לשמור כל תוכן בחשבונך ו/או להפנות פרסומים שלא נקראו על ידך ו/או לשמור (ו/או להפנות) פרסומים אשר נשלחו על ידך לצד שלישי כלשהו והיא תוכל למחוק את כל התוכן שלך השמור אצלה באופן מיידי וללא כל צורך במתן הודעה מראש על כך.

 

2.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש ו/או מכל סיבה סבירה אחרת.

 

2.3 בנוסף לכל האמור להלן, בעשותך שימוש באתר הינך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

 

2.3.1 התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות, אך לא רק , נציג, שלוח, עובד או מנהל של החברה ו/או מסירת תיאור מסולף ו/או הצגה כוזבת של הקשר שלך לאדם ו/או גוף כלשהו.

 

2.3.2 הטענה ו/או שליחה ו/או שידור של כל חומר שקרי ו/או פוגע ו/או מטעה ו/או חומר אשר נועד להערים ו/או להטעות על משתמש או על גוף כלשהו.

 

2.3.3 הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס ו/או להפריע ו/או או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים ו/או השרתים ו/או החומרה ו/או התוכנה אשר מצויות בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים ו/או התכנים המוצעים באתר זה.

 

2.3.4 הפצת "דואר זבל" (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.

 

2.3.5 שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש (כולם ו/או כל אחד מהם) של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.

 

2.3.6 פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר זה ו/או אשר מוקנות לחברה.

 

2.3.7 כל שימוש באתר ו/או בחלק ממנו במסגרת של אתרי אינטרנט אחרים, בין השאר ובמיוחד, הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror), או שימוש בתכנים של האתר (בין היתר, ובמיוחד, באמצעות deep linking) ללא הסכמתה הכתובה והמוקדמת של החברה.

 

2.3.8 שימוש בכל רובוט, "תולעת", מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

 

2.3.9 להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או להפר באופן כזה או אחר את הדרישות והפרוצדורות של האתר.

 

2.3.10 שימוש שנועד להתחקות ו/או לפגוע בפרטיות ו/או להטריד בכל דרך שהיא כל אדם ו/או ארגון.

 

2.3.11 לאסוף ו/או לאגור מידע אישי ו/או עסקי על מנויים ו/או משתמשים באתר לשם מטרות כלכליות ו/או מטרות הנוגדות כל דין. חל איסור גם על מכירה ו/או הפצה ו/או שיווק וכיוצא באלה שימושים של כל מידע המופיע באתר באופן העלול לפגוע במפעילת האתר ו/או באדם ו/או בארגון אשר המידע רלוונטי להם.

 

2.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות ו/או לבטל ו/או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה באתר בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי ו/או מעודכן ו/או שלם ו/או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לחברה את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת.

 

3 תכנים באתר

3.1 באתר מתפרסמים תכנים אשר מקורם במשתמשי האתר, לרבות פורום גולשים, חוות הדעת וההמלצות, המאפשרים החלפת מידע, תכנים ורשמים בין משתמשי האתר ("המלצה/ות"). פרסום המלצות, כתיבת תגובה להמלצות, שמירתו של שם עסק ברשימת הפריטים המועדפים, וכן פרסום הודעות בפורום הגולשים פתוח לשימושם של משתמשים אשר נרשמו כגולשים רשומים. הצפייה בהודעות המפורסמות בפורומים ובהמלצות פתוחה לצפייה לכלל הגולשים.

 

3.2 באתר קיימים פורומים בהם ניתנות תשובות ממומחים שונים, בנושאי מומחיותם ("פורום מומחים"). התכנים המופיעים בפורום המומחים נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. מטרת התכנים המופיעים באתר היא לסייע לך להרחיב את בסיס הידע האישי שלך בלבד, בטרם פנייה אל המומחה. לעיתים, התכנים מבטאים אסכולה מסיימת או דעה אישית של הכותב בלבד. התשובות בפורום המומחים, תלויות בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה, ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת.

 

3.3 כתנאי לשימוש בשירות, הנך מתחייב ומצהיר בפני החברה, כי לא תעשה בשירות כל שימוש המנוגד לכל דין או להוראות, לתנאים ולכללים המופיעים במסמך תנאי שימוש זה. השימוש בשירות על ידך כפוף לכל חוק ו/או תקנה מקומיים, ארציים או בינלאומיים והנך לבדך תהיה אחראי לכל מעשה ו/או מחדל אשר ייעשה באמצעות חשבונך ו/או סיסמתך ו/או החומרה ו/או התוכנה שברשותך, ובכלל זה לתוכן המסרים ו\או הקבצים ו\או המידע שתעביר באמצעות השימוש באתר.

 

3.4 החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים של הסכם זה ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת, ומבלי שתחוב במתן הודעה מוקדמת כלשהי. בכלל זה, החברה רשאית לבטל את הפורומים ו/או ההמלצות ו/או התגובות שיפורסמו באתר על ידי הגולשים, להחליף מנהל פורום, לשנות, מעת לעת, את מבנם, מראם וזמינותם של השירותים והתכנים שבהם וכן לא לפרסם חוות דעת ו/או תגובה או להסירן והכול ללא הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

 

3.5 חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, בעשותך שימוש באתר בכלל ולרבות במסגרת מסירת תכנים לפרסום באתר, לרבות פרסום בפורומים ו/או המלצות, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה אשר עשויה לנבוע מכך . הינך מנוע מלפרסם באתר ומתחייב שלא לפרסם את התכנים הבאים (למען הסר ספק יובהר כי השימוש במילה "תכנים" או במילה "תוכן" לעיל ולהלן מתייחס לתכנים כתובים, מושמעים, תמונות, ציורים, גרפיקה, עיצובים, איורים וכיוצא בזה):

 

3.3.1 תכנים בלתי חוקיים, תכנים שנועדו למטרות בלתי חוקיות, תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, בלתי מוסריים, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ו/או שעלול לפגוע בקבוצות אוכלוסיה כלשהי,ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק, כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע בשם הטוב של בתי העסק ו/או צד שלישי; כל תוכן העלול להוות הטעייה ו/או כל תוכן הידוע למשתמש כשקרי, מטעה או מסולף; תכנים הפוגעים בפרטיות; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך. הינך מתחייב כי אין במידע המפורסם על ידך כל פגיעה בזכויות קניין בכלל, תכנים בעלי אופי סחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם , וכי אין התכנים המפורסמים על ידך מכילים וירוסיי מחשב מכל סוג שהוא. הינך מצהיר כי ידוע לך שבזק רשאית שלא לפרסם או להסיר כל פרסום כנ"ל בכל עת ומבלי צורך במתן הודעה מוקדמת.

 

3.3.2 במידה שמצאת במידע הנמצא באתר, או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין ו/או לא חוקי ו/או לא מוסרי ו/או פוגע בזכותו של כל אדם או ארגון, הנך מתבקש להודיע על כך למנהלי האתר/הפורום.

 

3.5 הנך מתחייב שלא להפריע לשימושו של כל אדם ו/או ארגון כלשהו באתר.

 

4 הגבלת אחריות

4.1 ידוע לך, המפרסם באתר ו/או המשתמש באתר ו/או המנוי על האתר, כי התכנים שאותם הנך מוסר לפרסום / מפרסם באתר יהיו באחריותך בלבד ושהינם נכונים ואינם פוגעים בזכויות צד ג' כלשהו וכי הם יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. החברה אינה אחראית לתגובות אותן תקבל ו/או לכל נזק שייגרם לך, לרכושך ולכל צד שלישי כתוצאה מהתכנים שבחרת לפרסם והינך אחראי לכל תביעה ו/או דרישה בגין טענה של הטעייה/גניבת עין , פגיעה בזכויות צד ג' כלשהן מצידך בגין הפרסום שלך באתר.

 

4.2 הינך מצהיר ומסכים כי האתר כולל המידע המופיע בו ו/או כל חומר או מידע שהגישה אליו היא באמצעות האתר מועמד לרשותך כמות שהוא ואין לראות במידע המסופק משום מתן התחייבות ו/או מצג, בין אם במפורש מכללא או מכח כל דין, כלפיך או כלפי צד ג' כלשהו, בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק שבו, והתאמתו למטרה מסוימת כלשהי. ידוע לך כי כל במידה ויש באתר תכנים שסופקו לבעל האתר על ידי אחרים ו/או קישורים לאתרים אחרים לרבות באמצעות צדדים שלישיים המפרסמים באתר, ידוע לך כי כל מידע מכל סוג שהוא באתר ובאתרים המקושרים, לרבות מידע מסחרי, אין למפעילת האתר שליטה עליהם והינך מאשר כי ידוע לך שיתכן והתוכן באתרים הנ"ל שגוי /חסר/ חלקי/בלתי מוסרי/בלתי חוקי .החברה אינה אחראית ואינה מתחייבת לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, והשירותים הזמינים במסגרת השירות והם עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות, לרבות למידע ולתכנים של מפעילי התקשורת האחרים. כמו כן ידוע לך כי המידע הנמסר אינו בבחינת ייעוץ מקצועי או חוות דעת מקצועית הבאה במקום קבלת ייעוץ מגורם מוסמך. שינויים ועדכונים מבוצעים במידע ובתכנים באופן שוטף. החברה ו/או ספקיה רשאים לערוך שיפורים ו/או שינויים בשירות ובמידע בכל עת לפי שיקול דעתם הבלעדית ובלא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי.

 

4.3 הנך מסכים באופן מפורש, כי החברה לא תהיה אחראית בכל דרך לתוכן המוצג ולתוכן המסרים אשר יועברו על ידך באמצעות האתר לרבות התכנים אשר מתפרסמים בפורום ו/או בהמלצות ו/או הכלולים בהם. ייתכן שהתכנים אשר מתפרסמים בפורום ו/או בהמלצות אינם אמיתיים ו/או מדויקים ו/או נכונים, במלואם או בחלקם , למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי החברה ואינם בגדר תחליף להתייעצות עם איש מקצוע. הצבת מודעות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר.

 

4.4 כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות, עמדות וכיוצא בזה המוצגים ו/או מפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה מן האתר, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות ו/או המפורסמות באתרים אלו, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

 

4.5 ידוע לי שלמרות שהחברה נוקטת בכל אמצעי סביר לאבטחת האתר, קיים סיכון של חדירה למאגרי המידע של האתר, לרבות ביצוע פעולות שונות בחשבוני ללא הסכמתי ו/או על ידי מי שלא הורשה לכך על ידי.

 

4.6 כמו כן החברה אינה אחראית ולא תשא בכל אחריות לכל לאחד או כל הבאים: נזק (כלכלי ו/או נפשי ו/או אחר), אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך ו/או לרכושך ו/או לכל צד שלישי ו/או לרכושו בשל שימוש בתכנים אלו (לרבות, אך לא רק, על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר ו/או תוכנה ו/או מידע שהורד ו/או הושג על ידך בדרך כלשהי תוך שימוש בשירות.

 

4.7 יובהר כי מקורם של סקרי האמינות לגבי המלצות /חוות דעת הגולשים באתר לגבי העסקים המופיעים באתר, במידה ויתבצעו , הינו במשתמשי האתר ולפיכך אין החברה אחראית לדיוקם ו/או לנכונותם של ההמלצות/חוות הדעת וההסתמכות עליהם הינה באחריותך הבלעדית.

 

4.8 החברה אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה לתכנים אשר הועלו על-ידי המשתמשים לפורום ו/או נכתבו על-ידי משתמשים במסגרת ההמלצות. ייתכן כי מסיבות שונות שאינן בשליטת החברה ישונו ו/או ימחקו תכנים המפורסמים בפורומים ו/או במסגרת ההמלצות והחברה לא תישא בכל אחריות בנדון.

 

4.9 תכנים שיפורסמו באתר לרבות בפורומים ו/או בהמלצות יהיו חשופים לכלל גולשי רשת האינטרנט. השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום שלך באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

 

4.10 החברה לא תישא כלפי המשתמש/בעל העסק באחריות ביחס לתגובות אשר יתקבלו ביחס לפרסום בפורומים ו/או בהמלצות, או לכל תוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שתגרם למשתמש או לרכושו בעקבות התגובות הנ"ל. החברה לא תישא כלפי המשתמש באחריות לשימוש אשר ייעשה על ידי צד שלישי כלשהו בתכנים אשר פורסמו על-ידי המשתמש באתר.

 

4.11 החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר, לרבות לתוכן שיועבר בין גולשי האתר במסגרת פורומים, חוות דעת, המלצות או צ'טים. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר. כמו כן החברה אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

 

4.12 החברה אינה אחראית לכל אובדן ו/מחיקה ו/או כישלון באחסון ו/או כשלון בקבלה ו/או כשלון בשיגור ו/או תזמון השיגור ו/או תזמון הקבלה של הודעות דואר אלקטרוני, פקסים וכל מידע אחר המועבר באמצעות האתר.

 

4.13 החברה אינה מתחייבת ו/או מצהירה ו/או אחראית לכך כי השירותים המסופקים באמצעות ו/או במסגרת האתר יהיו ללא הפרעות ו/או ללא תקלות מצד החברה ו/או מי מספקיה ו/או מי מטעמה. למרות האמור לעיל, החברה תעשה כל שביכולתה על מנת למזער את התקלות ו/או ההפרעות לצורך אספקת הסדירה של השירותים המסופקים באמצעות ו/במסגרת האתר.

 

4.14 החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו ו/או מראהו ו/או את זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

 

4.15הנך מתחייב לשפות ולפצות את החברה, חברות הבת שלה, החברות המסונפות לה, מעסיקים ומועסקים שלה, על פי דרישתם הראשונה בגין כל דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות תשלום שכר טרחת עו"ד והוצאות סבירים, שנבעו ו/או נובעות ו/או ינבעו כתוצאה מהשימוש שלך בשירות ו/או מהפרת תנאי מתנאי השימוש האמורים לעיל ולהלן ו/או הפרת ו/או פגיעת בזכויות הקניין רוחני ו/או כל זכות אחרת של אדם/ישות אחרת כלשהי על ידך או על ידי משתמש אחר הפועל באמצעות מחשבך ו/או סיסמתך.

 

5 הגנה על פרטיות

5.1 הנך אחראי באופן מלא לשימור סודיות הסיסמה ופרטי החשבון שלך. כל תוצאה של חשיפת פרטים אלו על ידך לצד שלישי כלשהו, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, תחול עליך בלבד והחברה לא תשא בכל אחריות בקשר לכך. יתרה מזו, הנך אחראי באופן מלא לכל פעילות המתבצעת בחשבונך ולחברה לא תהיה כל אחריות שהיא לפעולות המבוצעות על ידך תוך שימוש בשירות.

 

5.2 יש להדגיש, כי החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה על ידך ועל פרטיותך, תוך שימוש באמצעים רבים וחדשניים. כמו כן, דואגת החברה לעדכן ולחדש אמצעים אלו מעת לעת. יחד עם זאת, החברה לא תהא אחראית בגין כל נזק אשר יגרם על ידי החברה ו/או מי מספקיה ו/או מי מטעמה, שלא במתכוון, בהקשר לאמור לעיל.

 

5.3 החברה תימנע ככל האפשר מלמסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא במקרה בו החברה תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש ו/או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/ על פי כל דין ו/או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית ו/או שנעשו מטעמך באתר. במקרים אלו רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

 

5.4 שמירת סודיות המידע לגבי כל משתמש תיעשה בהתאם למקובל באתרים מסוג זה.

 

5.5 לתשומת לב הגולש-חלק מהפרטים אשר נמסרו על-ידך, באתר לרבות במסגרת מתן המלצה /חוות דעת על עסק , לרבות שם ועיר מגורים, עשויים להופיע בעת פרסום חוות הדעת על ידך באתר.

 

6 זכויות קניין רוחני

6.1 ידוע לך כי כל התוכן המופיע באתר, לרבות המידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר ו/או מידע מסחרי שהוצע לך ע"י השירות, הם רכושה הבלעדי והבלבדי של החברה ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים. אשר על כן , תהא רשאי להשתמש במידע אך ורק עפ"י הרשאה מפורשת וכתובה של החברה. הנך מתחייב שלא להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של מפעילת האתר בכתב ומראש.

 

7 המלצות גולשים על עסקים באתר והעלאת תמונות גולשים

7.1 הינך רשאי לפרסם המלצה/חוות דעת מטעמך לגבי עסקים המופיעים באתר.

 

7.2 לשם רישום המלצה/חוות דעת עליך להיות גולש רשום על פי ההליך שפורט באתר.

 

7.3 ההמלצות יכללו ציון אשר יינתן על ידי גולשים רשומים לבית העסק וכן באמצעות מלל חופשי. הציון הכללי המשוקלל של כל ההמלצות יופיע לצד שורת פרטי העסק בתוצאות חיפוש.

 

7.4 המבקש לפרסם המלצה באתר, יתייחס בהמלצתו לבית העסק ו/או לנותן השירות, על פי התרשמותו וחוות דעתו הסובייקטיבית בלבד. אין לעשות שימוש בהמלצות למטרות יחסי ציבור.

 

7.5 יובהר, כי נציג מטעם בית העסק נשוא ההמלצות יהיה רשאי להגיב לפורמים ו/או להמלצות ו/או לתגובות, בכפוף לתנאי השימוש.

 

7.6 החברה רשאית לבצע מעת לעת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, בדיקה של אמינות ההמלצות אם באמצעות סקרים טלפוניים המופנים לגולשים, ואם באמצעות בדיקות פנימיות של החברה ("סקרי אמינות"). בהסכימך לתנאי שימוש אלו הנך מסכים כי החברה תיצור עימך קשר לצורך ביצוע סקרי אמינות.

 

7.7 הגולשים מורשים להעלות תמונות/סרטונים . הגולשים מתחייבים שלא להשתמש בתמונות פוגעניות ו/או מעליבות ו/או שיש בהם הוצאת לשון הרע או פגיעה ברגשות הציבורה /היחיד באופן כלשהוא או שיש בהם אלמנטים המערבים אלימות גרפית או אחרת, גסות רוח, בוטות מינית או אחרת, מסרים נגד בזק וכיו"ב. הגולשים מתחייבים להימנע מכל פגיעה ו/או הפרה של זכויות קניניות ו/או אחרות של גורם שלישי כלשהו ומתחייבים לקבל הסכמת המצולמים להעלאת התמונה ופרסומה בציבור. הגולשים מתחייבים להסיר כל תמונה/סרטון המהווה פגיעה ו/או הפרה כנ"ל מיד עם דרישתה של בזק. הגולשים מתחייבים להימנע מפרסומת אסורה.הגולשים מתחייבים לפצות ו/או לשפות את בזק בגין כל תביעה ו/או דרישה שתופנה אליה עקב פרסום התמונות/הסרטונים על ידי הגולשים. הגולשים נותנים בזאת הרשאה בלתי חוזרת לבזק לשימוש בכל תוכן קניין רוחני שמפורסם על ידם ללא תמלוגים כלשהם.

 

 1. 8. פרסום עסקים בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם של b144
 2. העסקים אשר יפורסמו בפוסטים הם עסקים אשר  מנויים על שירות פרסום במדריך העסקי b144
 3. הפרסום יעשה לפי קטגוריה ו/או אזור בהתאם לשיקול דעתה של בזק.
 4. מתוך כלל העסקים אשר עונים על הקטגוריה ו/או האזור הנבחרים לפוסט, תינתן עדיפות לעסקים אשר כרטיס העסק שלהם ב-b144 יהיה מועשר בתוכן. כפי שיפורט להלן:
  • תיאור העסק
  • שעות פעילות
  • 2 תמונות (מינימום)
  • קופון או 2 המלצות (מינימום)
  • אתר/עמוד פייסבוק
 5. הפרסום ייעשה באמצעות פוסטים, אשר יכללו כתבה/טיפ/טיזר כלשהו עם לינק לכרטיס העסק בb144.

 

9 Cookies

9.1 האתר משתמש בעוגיות ("Cookies"), תגיות פיקסל וטכנולוגיות דומות. ה-Cookies הנם קבצי טקסט קטנים אשר מועברים לכונן הקשיח שבמחשבך האישי או למכשיר הטלפון הנייד שלך על ידי שרת אינטרנט, על מנת ששרתים אלה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה מבקר באתר, כאשר אתה חוזר ומבקר בו, או כשאתה מבקר באתרים אחרים. תגיות פיקסל הן קטעי קוד בדף אינטרנט, שמאפשרים לשרת האינטרנט לקרוא או להציב קובצי Cookies וכן להעביר אל שרתי האתר מידע הנוגע למבקר באתר, כמו כתובת ה-IP של המכשיר, השעה שבה נצפה הדף, סוג הדפדפן שבו נעשה שימוש וכד' (לכל הטכנולוגיות הללו ולדומותיהן נקרא להלן: "קוקיס")

 

9.2 ה Cookies - מכילים מידע כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, מהיכן הגעת לאתר, משך הזמן ששהית באתר וכן, מסייעים באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט בהם קיים פרסום ואודות הפרסומות אליהן נחשפת ועליהן הקלקת.

 

9.3 קוקיס מאפשרים איסוף מידע על סמך השמוש שלך באתר ובאתרי האינטרנט בכלל, על סוג האתרים המועדף עליך, על סוג המידע שהינך מבקש לאתר בדרך כלל ברשת האינטרנט, על השירותים שבהם השתמשת באתרנו או באתרים אחרים, ועל האופן שבו אתה משתמש בהם כמו למשל כאשר אתה מבקר באתר שלנו, משתמש בשירותים שלנו ומקיים אינטרקציה כלשהי באתר.

 

9.4 הקוקיס אינם מזהים אותך ספציפית, אך השמוש במידע הנאסף באמצעותם מאפשר לשפר את חווית המשתמש ואת האיכות הכוללת של השירותים שלנו. כך לדוגמא, שימוש בקוקיס יכול לחסוך עדכון פרטים כדוגמת שם משתמש וסיסמא בכל מקרה בו נדרש רישום וזיהוי במסגרת רכיבים שונים באתר ומאפשר הצגת תוכן פרסומי המבוסס על פעילותך.

 

9.5 לכאמור, השמוש בקוקיס נועד למטרות הפעלה, קידום ושיפור שירותים (קיימים ועתידיים) ועל מנת להציע לך תוכן מותאם אישית ורלוונטי עבורך לפי הפרופיל שאספנו.

 

9.6 באמצעות הקוקיס וספקי צד ג' אנחנו עשויים לפרסם את האתר ואודות האתר באתרים שונים בהם תבקר, כך שבמהלך ביקורך באתרים אלה ייתכן שייאסף מידע לגביך ונוכל לעשות בו שמוש לצורך האמור לעיל.

 

9.7 לידיעתך, ייתכן כי חלק מהמודעות, שבהם אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות משרתים של צדדים שלישיים, המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר. לצורך ניהול הפרסומות עושים גם צדדים שלישיים אלה שימוש בקוקיס, בין באתר זה ובין באתרים אחרים.

 

9.8 באפשרותך להגדיר את דפדפן האינטרנט שלך כך שהוא ידחה/ימחוק קבצי הקוקיס. האופן שבו תעשה זאת תלוי בדפדפן האינטרנט שבו הנך משתמש ולכן לא נוכל באופן מעשי להסביר בזאת את האופן שבו ניתן לדחות את אותם הקבצים. אנא פנה לאתר האינטרנט של היצרן הרלוונטי של דפדפן האינטרנט שבו אתה משתמש (אינטרנט אקספלורר, כרום, פיירפוקס וכו'), ושם תוכל לקבל את כל המידע הדרוש לך. אנחנו לא ממליצים להשתמש באפשרות זו, כיוון שהיא הופכת את הגלישה באתר שלנו לחוויה פחות מהנה, מאחר שהאתר אינו יכול לזהות אותך ואת ההעדפות שלך לקבלת מידע. ייתכן גם שנטרול הקוקיס יגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרנו ובאתרי אינטרנט אחרים.

 

9.9 אנו עשויים לאסוף ולהעביר לצדדים שלישיים נתונים אנונימיים על המשתמשים שלנו במונחים של דפוסי גלישה ומידע אחר רלוונטי ועוד, כפי שפורט לעיל.

 

9.10 מומלץ לבחון בכל גלישה לאתר כלשהו ברשת האינטרנט , את מדיניות הפרטיות של אותו אתר.

 

9.11 שימושך באתרנו מעיד על הסכמתך המוחלטת והבלתי חוזרת לשמושנו בקוקיס ובמידע שנאסף כאמור לעיל.

 

 1. בזאת הנך מוותר וויתור סופי בלתי חוזר ומוחלט על טענה ביחס להיות מסמך זה בלתי תקף ו/או בטל ו/או בלתי מחייב כלפיך.

 

 1. הסכם תנאי שימוש זה משלים ובא בנוסף לכל הסכם תנאי שימוש אחר המצוי באתר. במקרה של סתירות או אי התאמות בין תנאי הסכם זה לבין תנאי הסכם התנאים הכלליים האמור, יגבר האמור בהסכם זה בכל הקשור להענקת השירות באמצעות ו/או במסגרת האתר.